CARTA DE SERVEIS

Addicionalment al conjunt d’indicadors i mètodes de mesura de la qualitat del servei que tenim implantats, es detallen a continuació una sèrie de compromisos que l’empresa adquireix amb els seus clients i que considerem fonamentals per a la consecució del nostre objectiu principal, que és oferir un servei de transport de viatgers amb els màxims nivells de qualitat possibles.

1. RESERVA ANTICIPADA DE PLAÇA.

A través de l’opció “Venda online” de la pàgina www.sagales.com, en aquelles línies l’operativa de les quals ho permet (no tenen parades intermèdies i no existeix la possibilitat de viatjar dret), posem a disposició dels nostres clients la possibilitat d’adquirir anticipadament el seu bitllet, amb una antelació mínima de 24 hores.

2. DISPONIBILITAT DE VEHICLES ADAPTATS.

Així mateix, a través de l’opció “Cerca la teva ruta” de l'esmentada pàgina www.sagales.com en la qual informem de les línies que van de l’origen a la destinació seleccionats, especifiquem si estan adaptades per a clients amb mobilitat reduïda i, en el cas d’adaptació parcial, indiquem el telèfon de contacte on es pot confirmar la disponibilitat horària.

El 77,6 % de les línies operades per Sagalés disposa dels mitjans per a persones amb mobilitat reduïda i es compromet en la màxima mesura del possible a proporcionar als usuaris la seva disponibilitat.

3. INFORMACIÓ A TRAVÉS D’INTERNET.

Igualment, a través d’aquesta pàgina www.sagales.com  garantim la disponibilitat de les següents informacions actualitzades:

  • Horaris (en el seu cas freqüències) i parades del recorregut de totes les línies, a través de l’opció “Cerca la teva ruta”.
  • Alteracions del servei en situació anormal programada (degudes a obres, esdeveniments, etc.).
  • Tarifes en vigor, així com informació de la validesa de cada títol de transport.
  • Drets i deures a l’autobús, incloent l’edat a partir de la qual es paga i d’altres informacions rellevants per al passatger.

Així mateix, a través de l’opció "Contacte" de l’esmentada pàgina, els clients poden transmetre’ns suggeriments, queixes i reclamacions, als quals donem resposta en un termini no superior a 30 dies naturals.

4. POLÍTICA SOBRE RETARDS.

Davant de queixes o reclamacions relatives a possibles retards, realitzem les comprovacions oportunes per determinar si es deuen a circumstàncies del trànsit alienes a la nostra voluntat, o no; per donar les oportunes explicacions i, en el seu cas, demanar disculpes al client.

5. ADQUISICIÓ DE TÍTOLS.

Per l’adquisició del bitllet senzill a dalt del vehicle únicament s’admet el pagament en efectiu fins a 20€.

Per a l’adquisició de títols de transport a les taquilles s’admet el pagament en efectiu (el taquiller només està obligat a admetre el bitllet d’import immediatament superior al de la compra) i el pagament amb targeta financera (amb les targetes indicades a la taquilla i sempre que el dispositiu electrònic pugui autoritzar l’operació).

L’oferta de títols de transport adaptats a determinats col·lectius de clients (en funció de l’edat, etc.) i/o de períodes de demanda (multiviatge, mensual, etc.) s’especifica a www.sagales.com, conjuntament amb la informació de tarifes de l’apartat 3.

6 I 7. ANTIGUITAT DE LA FLOTA.

En la data d’edició d’aquesta Carta de Serveis, l’antiguitat mitjana màxima de la flota de vehicles que habitualment presta serveis de línia regular és inferior a 9 anys, amb un 83 % inferior a 15 anys.

Així mateix, l’antiguitat màxima dels vehicles que utilitzem per prestar aquests serveis és de 16 anys.

8. SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.

Disposem d’un sistema integrat de gestió, per l’activitat de transport de viatgers per carretera, certificat d’acord amb la seva vessant ambiental segons la norma ISO 14001, ISO  50001 així com acords voluntaris de l’oficina de canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya, distintius de qualitat ambiental i verificacions de petjada de carboni segons ISO 14064-1 per a algunes de les empreses i línies del grup Sagalés.

Les dades d’aquesta Carta de serveis són de 2022 i per a tota la flota de vehicles del grup Sagalés.