DRETS I DEURES DE L'USUARI

L'USUARI TÉ DRET A:

 • Ser transportat sempre que disposi de bitllet o títol de transport vàlid. En cas d'avaria o d'aturada de l'autobús pel motiu que sigui té dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant sense pagar un altre cop, o bé a obtenir un bitllet de bescanvi.
 • Rebre informació de les característiques del servei i de qualsevol alteració que es prevegi, així com de la gamma de títols de transporti dels seus preus.
 • Rebre un tracte correcte del personal de les empreses operadores, i ser atès en la seva petició d'ajuda i informació.
 • Disposar de seients d'ús preferent si és una persona amb mobilitat reduïda, dona embarassada, persona gran o persona amb necessitats especials. Accedir amb la cadira de rodes i ocupar el lloc reservat si l'autobús està adaptat.
 • El viatger té dret a transportar gratuïtament equipatge, sempre que en la seva totalitat, no superi les mides màximes permeses (100x60x25 cm). En cas que el total de l’equipatge superi aquestes mides, s’haurà d’abonar una tarifa equivalent al bitllet ordinari per cada paquet addicional. El nombre de paquets estarà condicionat a la disponibilitat d’espai al maleter.
  Els menors de 4 anys que no disposin de bitllet, únicament podran transportar gratuïtament equipatge de mà. En el cas que disposin d’altre equipatge, s’haurà d’abonar una tarifa equivalent al  bitllet ordinari per cada paquet. 
  S'entén per equipatge de mà tot petit objecte destinat a l'abric, adorn o ús personal que un viatger porti amb ell durant el viatge a bord de l'habitacle del vehicle.
  En cap cas es poden admetre objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries o que puguin malmetre la resta d’equipatge.
 • Viatjar amb animals domèstics sempre que els pugui dur tancats en caixes o gàbies de dimensions apropiades. Les persones invidents poden viatjar amb el seu gos pigall.
 • Presentar les reclamacions al servei que consideri convenients, i rebre'n resposta.
 • Els menors de quatre anys estan exempts de disposar de bitllet de transport. La resta de viatgers han de disposar d'un bitllet de transport vàlid, adequat i cancel·lat.
 • Rebre la cobertura de l'assegurança obligatòria de viatgers, inclosa en el preu del transport.
 • Accedir amb cotxet de criatures i situar-lo al lloc que es trobi indicat.
 • Rebre canvi fins a 20 € si compra el bitllet a dalt de l'autobús.

 

L'USUARI TÉ EL DEURE DE:

 • Dur el bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que fa, conservar-lo durant tot el viatge i mostrar-lo al personal de l'empresa operadora que li ho reclami.
 • Accedir a l'autobús només a les parades senyalitzades i sol·licitar amb prou antelació parada per baixar. Pujar i baixar de l'autobús per les portes indicades.
 • No fumar a l'autobús ni a la resta d'instal·lacions del servei.
 • Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l'empresa operadora.
 • No malmetre ni embrutar l'autobús ni les instal·lacions del servei.
 • Atendre les indicacions del personal de l'empresa operadora i no distreure el conductor.
 • Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.
 • El passatger serà l'únic responsable dels embalums de mà que porti i, en conseqüència, responsable dels danys que aquests puguin patir mentre es trobin a bord del vehicle. A tals efectes, s'entendrà per embalums de mà l'equipatge, motxilles, bosses, mòbils, tauletes, portàtils, iPads, MP3, i altres objectes que el passatger porti dins de l'autobús. L'empresa de transport no es fa responsable de la deterioració d'aquests elements durant el viatge, així com tampoc de la seva pèrdua o desaparició.

ELS VIATGERS QUE NO VAGIN PROVEÏTS DEL TÍTOL DE TRANSPORT VÀLID HAURAN DE FER EFECTIVA UNA MULTA DE 100€.

ALS VIATGERS QUE FACIN EFECTIVA IMMEDIATAMENT L'ESMENTADA MULTA SE'LS APLICARÀ UNA REDUCCIÓ DEL 50 % SOBRE EL SEU IMPORT.